Peninsula Grammar - Zhengzhou Foreign Language School, Zhengzhou 450001 is being reviewed.